900 11 21 21

L-V 8:00 - 15:00

Cotas

Boletín Cotización

Datos da empresa

,

Datos de pagamento

PAGAMENTO ATRASADO
%
Mensual Semestral

Instrucciones para echener o boletín

  • (1) Número de inscrición da empresa na Seguridade Social ou número Patronal.
  • (2) Número de traballadores que figuran no TC2 da Seguridade Social. Se o pagamento se realiza semestralmente, nº medio de traballadores.
  • (3) Base de Accidentes e Enfermidades Profesionais declaradas nos Seguros Sociais (TC2), se o pagamento se realiza mensualmente, ou a suma dos 6 meses se o pagamento se realiza semestralmente.
  • (4) Porcentaxe aplicable sobre a base de A.T. e E.P. para obter a cota. Para 2023 esta porcentaxe é do 0,35%.
  • (5) Prazo ao que corresponde a liquidación da cota. Se o pagamento é semestral debe abranguer o semestre anterior (xaneiro a xuño ou xullo a decembro). Se é mensual, debe figurar o mes anterior ao que se efectúa o pagamento. Caso de pagárense atrasos, debe abranguer DESDE o primeiro mes ATA o derradeiro ao que corresponda o pagamento efectuado.
  • (6) S ou M segundo se decidira (e comunicara previamente mediante carta á FLC) facer o pagamento semestral ou mensualmente.
  • (7) Encher só se o pagamento se realiza fóra do prazo regulamentario, segundo a normativa vixente para a Seguridade Social. O tipo aplicable será o mesmo que aplica a Seguridade Social.